POLITYKA PRYWATNOŚCI


Traktujemy ochronę Twojej prywatności i Twoich danych osobowych bardzo poważnie. W tej Polityce Prywatności informujemy Cię, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług elektronicznych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

My, zrzeszona w Grupie AdNext spółka WeDare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 310668, NIP 527-25-83-283, REGON 141464658 („Spółka”) będziemy administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe, które nam przekażesz w związku z naszą relacją biznesową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie do następujących celów („dopuszczalne cele”):
 • Prowadzenia działań marketingowych poprzez wykorzystanie podanych przez Ciebie danych do marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów;
 • Profilowania Twoich preferencji i zainteresowań w celu najlepszego dopasowania naszej komunikacji marketingowej oraz oferty produktów i usług do Twoich potrzeb. Podstawą profilowania Twoich preferencji i zainteresowań są m.in.:
 • podane przez Ciebie i zgromadzone z publicznie dostępnie dostępnych źródeł dane, które gromadzimy w systemach wspierających prawidłową realizację świadczonych przez nas usług (np. w systemie typu CRM),
 • automatycznie rejestrowane i przechowywane (m.in. w plikach cookies) dane dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach internetowych.
Skutkiem profilowania jest udostępnienie Ci dopasowanych do Twoich indywidualnych zainteresowań treści za pośrednictwem naszych stron internetowych, mailowo, telefonicznie lub na stronach internetowych nie związanych z nami podmiotów, które świadczą nam usługi reklamowe (m.in. strony należące do sieci reklamowych Google czy Facebook).
 • Komunikowania się z Tobą przez kanały, które zatwierdziłeś w celu otrzymywania aktualnych, najnowszych anonsów, ofert specjalnych oraz innych informacji dotyczących usług oferowanych przez Spółkę (w tym poprzez newslettery marketingowe), a także informacji na temat wydarzeń i projektów;
 • Zarządzania oraz przeprowadzenia szczególnych wydarzeń, w tym imprez oraz ankiet dla klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku, loterii, konkursów lub innych działań lub wydarzeń promocyjnych;
 • Utrzymania bezpieczeństwa oraz ochrony naszych usług oraz stron internetowych lub innych systemów, zapobiegania oraz wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw oraz innych działań przestępczych lub szkodliwych.
W odniesieniu do marketingowych narzędzi komunikacji (tj. e-mail oraz rozmów telefonicznych) będziemy tylko tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, udostępniać Ci takie informacje po uprzedniej akceptacji oraz umożliwimy jej wycofanie, jeśli nie będziesz chcieć dalej otrzymywać od nas takiego rodzaju komunikatów powiązanych z naszymi działaniami.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Ciebie ani tworzenia profili innych niż opisane powyżej. Podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W zależności od powyższych dozwolonych celów, do których wykorzystujemy Twoje dane osobowe, ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub innego porozumienia biznesowego z nami lub konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo jest niezbędne do celów naszego uzasadnionego interesu, zawsze jednak pod warunkiem, że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie okażą się nadrzędne. Ponadto przetwarzanie może się opierać na Twojej zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona.

Zakres danych osobowych

Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
 • Informacje kontaktowe, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz adres email;
 • Informacje związane z miejscem zatrudnienia, takie jak Twoje stanowisko, nazwa pracodawcy, wielkość firmy itp.;
 • Dalsze informacje związane z prowadzeniem działalności konieczne do przetwarzania w ramach projektu lub relacji umownej lub informacje dobrowolnie udostępnione przez Ciebie takie jak wnioski oraz projekty;
 • Informacje zebrane z publicznie dostępnych źródeł, na przykład baz danych;
 • Jeśli jest to wymagane w celu zachowania zgodności z prawem: informacje na temat istotnych oraz ważnych sporów sądowych lub innych postępowań sądowych przeciwko Tobie lub związanej z Tobą stronie trzeciej oraz informacje na temat wzajemnych relacji z Tobą, które mogą okazać się istotne dla celów ochrony konkurencji.

Jak zbieramy dane osobowe?

Będziemy gromadzić Twoje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Ciebie. Nie pozyskujemy danych osobowych od stron trzecich za wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym dokumencie (np. informacje z publicznie dostępnych źródeł oraz baz danych).

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur opracowanych by chronić Twoją prywatność, takich jak bezpieczne serwery, firewall i szyfrowanie SSL. Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe:
 • Powiązanymi z nami kapitałowo spółkom zrzeszonym w Grupie AdNext, jeżeli jest to dozwolone zgodnie z prawem i w zakresie niezbędnym do realizacji dozwolonych celów. W takich przypadkach, te podmioty będą następnie wykorzystywały dane osobowe do tych samych celów i na takich samych warunkach, jak te opisane w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności danych. Lista podmiotów zrzeszonych w ramach Grupy AdNext podana jest na stronie www.adnext.pl.
 • Usługodawcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym dane) w ramach lub poza Spółką w kraju lub zagranicą, np. wspólne centra usług, poinstruowanym przez nas by przetwarzać dane osobowe w dozwolonych celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Spółka zachowa kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialna za Twoje dane osobowe oraz wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, gdy angażujemy takich usługodawców.
 • Wszelkim sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.
W innych przypadkach będziemy ujawniać Twoje dane osobowe tylko, kiedy nam to zlecisz lub wyrazisz na to zgodę, gdy będzie tego wymagało od nas obowiązujące prawo i przepisy lub otrzymamy oficjalne albo sądowe żądanie by to zrobić, lub gdy będziemy podejrzewać, że doszło do oszustwa lub działań przestępczych.

Gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Spółka jest przedsiębiorstwem działającym na terenie Polski. W toku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekazujemy Twoich danych osobowych odbiorcom w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („kraje trzecie”).

Twoje prawa w zakresie ochrony danych

Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, masz prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie. Masz także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, masz prawo zażądać kopii Twoich danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będziesz korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę.
W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu Twoich danych osobowych, o które chodzi, podanie swojego imienia i nazwiska oraz swojego numeru klienta (lub innego numeru identyfikacyjnego) korzystając z danych kontaktowych poniżej. Być może będziemy od Ciebie wymagać dodatkowego dowodu, aby potwierdzić tożsamość w celu ochrony Twoich danych przed nieuprawnionym dostępem. Uważnie rozważymy Twój wniosek i może się zdarzyć, że będziemy chcieli z Tobą omówić, w jaki sposób najlepiej będzie spełnić to żądanie.
Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to możesz taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.
Jeżeli masz jakiekolwiek obawy związane z tym jak Twoje dane osobowe są przez nas traktowane lub pragniesz złożyć skargę, możesz się z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią lub uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do właściwego organu – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy wymagane jest podanie danych osobowych?

Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podajesz całkowicie dobrowolnie; zasadniczo odmowa zgody lub udostępnienie danych osobowych nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla Ciebie. Jednakże, w pewnych okolicznościach Spółka nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ, na przykład, te dane osobowe są wymagane do zapewnienia dostępu do naszych treści lub narzędzi, lub przeprowadzenia prawnie wymaganych kontroli zgodności. W takich przypadkach, jeśli nie podasz nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Ci tego, o co się do nas zwróciłeś.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów lub gdy wycofasz swoją zgodę (jeśli dotyczy), a my nie będziemy zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takich danych lub nie będziemy w inny sposób uprawnieni by to robić.
W szczególności, zachowamy Twoje dane osobowe, gdy będzie to konieczne, by Spółka mogła dochodzić roszczenia lub bronić się przed roszczeniem, do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.

ZBIERANIE DANYCH PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ


Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych?

Dane zbierane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora tej strony.

Jak zbieramy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane na podstawie informacji dostarczonych przez Ciebie. Przykładem są dane wprowadzane w formularzach rejestracyjnych oraz formularzach kontaktowych.
Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne w chwili, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to dane techniczne, takie jak informacje o wykorzystywanej przeglądarce internetowej lub systemie operacyjnym. Dane te są zbierane automatycznie w chwili wejścia na stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część zbieranych danych jest wykorzystywana do celów zapewnienia właściwego funkcjonowania strony internetowej. Pozostałe dane mogą być wykorzystywane do analizy sposobu wykorzystania strony internetowej przez odwiedzające ją osoby.

Jakie przysługują Ci prawa?

W każdej chwili masz prawo do zażądania informacji dotyczącej Twoich danych przechowywanych na naszej stronie internetowej, źródle ich pochodzenia, odbiorcach oraz celu ich zbierania. Posiadasz również prawo do zażądania zmiany, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień, możesz skontaktować się z nami w dowolnej chwili korzystając z adresu kontaktowego wskazanego na stronie internetowej. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia zażalenia do właściwych organów.

Analityka i narzędzia trzecie

Podczas korzystania ze strony internetowej może mieć miejsce analiza statystyczna sposobu korzystania ze strony internetowej. Odbywać się to może z wykorzystaniem tzw. „cookies” oraz innych narzędzi analitycznych. Analiza ta jest zwykle anonimowa, tak więc nie będzie istniała możliwość zidentyfikowania Cię na podstawie zbieranych danych.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona z powodów bezpieczeństwa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub/i TLS. Szyfrowanie to jest również wykorzystywane na potrzeby transmisji danych poufnych, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas. Fakt szyfrowania danej strony może zostać zidentyfikowany w sytuacji, w której w linii adresu przeglądarki internetowej przedrostek „http://” zostanie zmieniony na „https://”, a obok tego pojawi się ikona kłódki.
W sytuacji w której szyfrowanie jest aktywne, przesyłane do nas dane nie będą mogły zostać odczytane przez stronę trzecią.

Cookies

Niektóre z naszych stron wykorzystują cookies. Cookies są to pliki mające pomóc nam w stworzeniu przyjaznej użytkownikowi, efektywnej i bezpiecznej strony internetowej. Cookies są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze przez przeglądarkę internetową.
Większość plików cookies są to pliki związane z daną sesją komunikacyjną. Są one automatycznie kasowane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies mogą pozostać na Twoich komputerach do momentu ich skasowania przez Ciebie. Pliki te umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej podczas następnej wizyty.
Możesz skonfigurować przeglądarkę internetową, aby informowała o wykorzystywaniu cookies. Umożliwi to każdorazowe podejmowanie decyzji o akceptacji lub braku akceptacji wykorzystania plików cookies. Alternatywnie możesz skonfigurować przeglądarkę internetową, aby automatycznie akceptowała pliki cookies pod określonymi warunkami lub automatycznie odrzucała wykorzystanie plików cookies. Deaktywacja funkcji wykorzystania plików cookies może spowodować ograniczenia w wykorzystaniu strony internetowej.

Formularze kontaktowe

W każdym przypadku, w którym będziesz kontaktować się z nami z wykorzystaniem formularza kontaktowego, Twoje dane wprowadzone do formularza będą przechowywane przez nas. Dane te będą przechowywane przez nas aż do momentu Twojego zgłoszenia o ich zmianie lub żądaniu skasowania.

Social media

Facebook
Nasza strona internetowa wykorzystuje pluginy sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy te mogą być zidentyfikowane na podstawie zamieszczonego logo Facebook lub przycisku „Lubię to” Aby uzyskać więcej szczegółów, skieruj się na stronę https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
W chwili odwiedzania przez Ciebie naszej strony internetowej zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie po między Twoją przeglądarką internetową a serwerami Facebook. Umożliwia ono otrzymanie przez Facebook informacji o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej (włączając Twój adres IP). W przypadku wciśnięcia przycisku „Lubię to” w trakcie zalogowania na stronie Facebook, dostawca usług umożliwia utworzenie linku do treści zawartej na naszej stronie internetowej. Pozwala to na powiązanie wizyty na naszej stronie z Twoim kontem w portalu Facebook. Zwracamy Twoją uwagę, iż jako operator tej strony internetowej, nie mamy wiedzy o zakresie danych transmitowanych do Facebook jak również o sposobie wykorzystania tych danych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Facebook na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation. Jeżeli nie chcesz, aby wizyta na naszej stronie internetowej została zarejestrowana przez Facebook, prosimy o wylogowanie się z konta Facebook przed odwiedzeniem strony.

Twitter
Usługi portalu Twitter zostały zintegrowane z naszą stroną internetową. Usługi te są zapewniane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. W przypadku korzystania z Twitter oraz użycia funkcji “Retweet”, odwiedzane przez Ciebie strony internetowe zostają połączone z Twoim kontem w portalu Twitter, co jest widoczne dla innych użytkowników. W przypadku wykorzystania tej funkcji, nastąpi transmisja danych do usługi Twitter. Zwracamy Twoją uwagę, iż jako operator tej strony internetowej, nie mamy wiedzy o zakresie danych transmitowanych do Twitter, jak również o sposobie wykorzystania tych danych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności https://twitter.com/privacy. Twoje ustawienia prywatności w portalu Twitter mogą zostać zmodyfikowane w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

LinkedIn
Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje zapewniane przez sieć społecznościową LinkedIn. Usługi te są dostarczane przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Każdorazowo, w przypadku wizyty na stronie internetowej zawierającej usługi LinkedIn Twoja przeglądarka internetowa nawiązuje połączenie bezpośrednio z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o Twoich odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystasz z funkcji przycisku “Polecam” w trakcie bycia zalogowanym na Twoim koncie LinkedIn, jest możliwym, iż Twoja wizyta zostanie powiązana z Twoim kontem na Linkedin. Zwracamy Twoją uwagę, iż jako operator tej strony internetowej, nie mamy wiedzy o zakresie danych transmitowanych do Linkedin, jak również o sposobie ich wykorzystania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt na adres email iodo@adnext.pl.

WeDare Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
NIP 5272583283  |  KRS 0000310668  |  REGON 141464658


 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony AdNext 2022